Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Επάγγελμα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η περιγραφή του επαγγέλματος "Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων", όπως εμφανίζεται στο site του ΟΑΕΔ.

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η διδασκαλία σ' αυτά, με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. Ειδικότερα, ο ειδικός εκπαίδευσης ενηλίκων διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες των διδασκομένων και τις απαιτήσεις του φορέα στον οποίο απασχολείται. Ανάλογα με τη μορφή, το περιεχόμενο, τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόκειται να εφαρμόσει, χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθοδολογίες και αξιοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως η βιωματική μάθηση, η εργαστηριακή εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), η μαιευτική μέθοδος, η εξατομικευμένη εκπαίδευση κ.ά. Αντικείμενο της εργασίας του είναι και η επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων με βάση τη συστηματική έρευνα με συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Παράλληλα, ασχολείται με την ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού, με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προχωρά σε αξιολογήσεις για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας...


Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, το χρόνο, τον τόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις ανάγκες των διδασκομένων και τη φιλοσοφία του φορέα στον οποίο απασχολείται. Συνήθως εργάζεται σε γραφείο και αίθουσες διδασκαλίας, όπου υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Ακόμη, είναι δυνατό να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε εικονικές τάξεις με τη συνδρομή των σύγχρονων τεχνολογιών και του συστήματος της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού παρακολούθησης και προόδου, ενώ ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη η κατά βούληση υποστήριξη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Το περιβάλλον εργασίας του είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, αλλά και αγχογόνο παράλληλα, λόγω των υψηλών απαιτήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προσδοκιών εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φροντίζει να ενημερώνεται για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους με τη χρήση ή όχι της τεχνολογίας, αφιερώνει χρόνο στο σχεδιασμό και την άρτια προετοιμασία του προγράμματος και συχνά χρειάζεται να εργάζεται υπερωριακά προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός, η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η ικανότητα κατανόησης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των διδασκομένων θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Επίσης, χρειάζεται να χειρίζεται με επιδεξιότητα εξειδικευμένα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που χειρίζεται συστήματα τηλεδιάσκεψης, εικονικές πλατφόρμες, εκπαιδευτικές εφαρμογές παρουσιάσεων, πολυμέσα κ.λπ. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πύλες πληροφόρησης, όπου μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικά με σύγχρονες μεθόδους ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών και πολύτιμα στοιχεία βιβλιογραφικής ενημέρωσης. Επιπλέον, η δυνατότητα μετακινήσεων στο χώρο των εκπαιδευομένων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και ο έλεγχος του τελικού αποτελέσματος χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο εκπαιδευτή. Τέλος, η μεταδοτικότητα, η ευγένεια, η επιστημονική επάρκεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η διάθεση συνεργασίας συντελούν στην επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος. 

Σπουδές:
Ο ειδικός εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να είναι απόφοιτος σχολής ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό το αντικείμενο των βασικών του σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, χρειάζεται μεταπτυχιακή ή και ανώτερη εξειδίκευση, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο μπορούν να γίνουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο Πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ ως διευθυντές, διευθυντές κατάρτισης, προϊστάμενοι περιφέρειας, εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι, υπεύθυνοι προώθησης στην απασχόληση, συντονιστές ενεργειών κατάρτισης, είτε ως επιστημονικά στελέχη σε ΚΕΣΥΥ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ, σε ΝΕΛΕ, σε επιμορφωτικά κέντρα του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, είτε στις Διαχειριστικές Αρχές/ ιδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών οι οποίες ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 2860/2000, είτε στο ΕΚΕΠΙΣ ή έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 200 ωρών. Επίσης, δεκτοί γίνονται εγγεγραμμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του υπουργείου Εργασίας, απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διδακτικής της Τεχνολογίας του Τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι φοιτητές που επιλέγονται, μετά από κλήρωση, να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τέσσερις θεματικές ενότητες (Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη), και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Τέλος, μπορεί να σπουδάσει κανείς και σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά του δικαιώματα σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο και το επίπεδο των βασικών του σπουδών. Σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών η χορηγούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι αρκετή για την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ενώ σε ορισμένες άλλες απαιτείται άδεια πιστοποιημένου εκπαιδευτή από τον ανάλογο φορέα ή ομοσπονδία. 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή αναπτύσσοντας συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κ.τ.λ. Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια ανάλογα με το επίπεδο και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, τμήματα προσωπικού ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κολέγια, ιδρύματα κατάρτισης, κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΛΚΕΠ (Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής Διοίκησης - Οικονομίας -Τεχνολογίας), που αποτελεί επιστημονικό και ερευνητικό οργανισμό, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη διάδοση της σύγχρονης γνώσης με στόχο την ορθή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, διοργανώνει προγράμματα μετά από λεπτομερή και εμπεριστατωμένη έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών και πιστοποιεί τις γνώσεις μέσω ειδικών εξετάσεων από εγκεκριμένους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης δεξιοτήτων. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών του σπουδών. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων (εφόσον απαιτείται). Οι προοπτικές απασχόλησης είναι πολύ θετικές λόγω της ανάγκης για επανακατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των ενηλίκων - εργαζομένων εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης και για καλλιέργεια δεξιοτήτων ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς εργασίας στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης. Ευοίωνες προοπτικές εργασίας διαφαίνονται και στον τομέα της επιστημονικής εκπαιδευτικής έρευνας σε ποικίλα ζητήματα, όπως η σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συμβατού με τους στόχους και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σαχτούρη 16 και Αγίου Ανδρέου, 262 23, Πάτρα, τηλ.: 2610 367335 -6, 367340, 367327, φαξ: 2610-361420, e-mail: info@eap.gr, www.eap.gr, Τμήμα Μητρώου φοιτητών Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης Ενηλίκων»: τηλ.: 2610-367325, φαξ: 2610-361410, e-mail: eke@eap.gr, http://www.eap.gr/programmes/metaptyxiako.htm,
ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
ΕΛΚΕΠ (Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής Διοίκησης - Οικονομίας - Τεχνολογίας): Γλαδστώνος 10, Πλατεία Κάνιγγος, τηλ.: 210-3304305, -6, 3820278, 3821770,
φαξ: 210-3304306, www.elkep-edu.gr/index.htm 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ): Αναβύσσου 2, Στρόβολος, Τ.Θ.25431, 1392, Λευκωσία, τηλ.: 22515000, φαξ: 22496949,

Read more: http://edu4adults.blogspot.com