Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Εκατό σπουδαστές θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ (ekda.gr) τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία, υπογεγραμμένη και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ταχυδρομηθεί ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος).
Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα:

- Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου.

- Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση, που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.
Διαγωνισμός στις 9 και 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα για την εισαγωγή 100 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιώτες, κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της Ελλάδας ή ισότιμου πτυχίου ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, επίσης κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό της Σχολής απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ (ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, γραφείο 510) ή στα τηλέφωνα: 213-1306219, 213-1306242, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠΘ) του ΕΚΔΔΑ στην Θεσσαλονίκη (231-3321170, 231-3321104)και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.